Informační povinnost pro dodavatele

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti
v dodavatelsko-odběratelských vztazích
Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů.
Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a
kontaktních údajů právnické osoby.
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky
zpracování Vašich osobních údajů.
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Optimal-Energy.cz,a.s., se sídlem
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29235642 (dále jen „Společnost“ nebo
„Správce“).
2. Jaký je Váš právní vztah ke Společnosti?
a) Uzavřel/a jsem se Společností smlouvu (dodávám Společnosti zboží
nebo služby nebo Společnost zboží nebo služby dodává mně)
Právní základ: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy provedených na Vaši
žádost
Účel: splnění smluvního vztahu mezi Vámi a Společností;
vystavení daňového dokladu;
budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu;
dodržení archivačních povinností;
splnění povinností vyplývajících ze zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví
Příjemci: osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu
předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro
shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být
smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování
osobních údajů nebo k nim mají přístup, společnosti
zabývající se vymáháním pohledávek, popř. jiné
subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich
údajů ukládají právní předpisy
Doba uložení i) po dobu trvání smlouvy;
ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po
dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze
strany Společnosti a/nebo ze strany subjektu údajů a
po dobu archivační doby stanovené zákonem
Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i
automatizovaným způsobem v informačních
systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně
či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití
b) Udělil/a jste Společnosti souhlas za účelem pořizování a zveřejnění
fotografie a/nebo audio či video záznamu z interních přednášek a
seminářů
Právní základ: souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li
Subjektem udělen,
Účel: použití a zveřejnění fotografie a/nebo audio či video
záznamu subjektu údajů na webové stránce optimalknowledge.cz, popř. optimalknowledge.rajce.idnes.cz, a/nebo www.vimeo.cz, a
to za účelem propagace interních přednášek a
seminářů Společnosti
Příjemci: osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu
předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro
shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být
smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování
osobních údajů nebo k nim mají přístup, popř. jiné
subjekty v případech, kdy nám poskytnutí Vašich
údajů ukládají právní předpisy
Doba uložení po dobu 5 let, popř. do doby kdy svůj souhlas
odvoláte
Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i
automatizovaným způsobem v informačních
systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně
či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
c) Společnost prověřuje kvalitu poskytovaných služeb
Právní základ: ochrana práv a oprávněných zájmů Správce
Účel: prověřování kvality poskytovaných služeb klientům
prostřednictvím energetických poradců
prověřování obchodních aktivit energetického
poradce
Příjemci: osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu
předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro
shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být
smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování
osobních údajů nebo k nim mají, popř. jiné subjekty
v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů
ukládají právní předpisy
Doba uložení po dobu 5 let.
Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i
automatizovaným způsobem v informačních
systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně
či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
d) Společnost vás oslovuje za účelem přímého marketingu – pokud jste
stávajícím smluvním partnerem
Právní základ: ochrana práv a oprávněných zájmů Správce
Účel: nabízení obchodu a služeb v oblasti energetiky,
zejména zasílání obchodních sdělení
Příjemci: osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu
předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro
shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být
smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování
osobních údajů nebo k nim mají, popř. jiné subjekty
v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů
ukládají právní předpisy
Doba uložení po dobu trvání smluvního vztahu případně do doby
projevu nesouhlasu z Vaší strany
Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i
automatizovaným způsobem v informačních
systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně
či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
e) Společnost vás oslovuje za účelem přímého marketingu – pokud nejste
stávajícím smluvním partnerem (platí do té doby, dokud nezačneme
dojednávat konkrétní parametry smlouvy)
Právní základ: souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li
Subjektem udělen,
Účel: nabízení obchodu a služeb v oblasti energetiky,
zejména zasílání obchodních sdělení
Příjemci: osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu
předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro
shora popsané účely. Těmito příjemci mohou být
smluvní partneři, kteří pro nás zajišťují zpracování
osobních údajů nebo k nim mají, popř. jiné subjekty
v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů
ukládají právní předpisy
Doba uložení po dobu 5 let, popř. do doby kdy svůj souhlas
odvoláte
Způsob zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i
automatizovaným způsobem v infIng.ormačních
systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně
či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
3. Jak a kde můžete odvolat souhlas?
Již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Za neudělení
souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být subjekt údajů Společností žádným
způsobem sankcionován. Souhlas je udělován dobrovolně. Udělení nebo neudělení
nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá
vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a
subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným
vyjádřením doručeným na adresu Společnosti, příp. může kontaktovat kontaktní
osobu Společnosti Ing. Petra Kopečného (gdpr@optimal-energy.cz), která mu
s odvoláním souhlasu bude nápomocna.
4. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
 Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které
o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních
údajů.
 Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo
nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje,
pokud dojde k některé z následujících situací:
(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány;
(ii) odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje
zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich
zpracování;
(iii) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování
založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních
údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich
takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování
Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje;
(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou
služeb informační společnosti
 Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil
zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících
situací:
(vii) Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k
tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(viii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte
výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
(ix) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy
je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(x) Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle
čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením
GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl
Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných
osob
 Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů
založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na
základě oprávněného zájmu Správce
 Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým
je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz
Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na
adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese gdpr@optimal-energy.cz.
Tímto byl subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení.